MR en AC

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) staat dat aan iedere school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:

Vertegenwoordigers van de ouders
Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
De MR heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. Conform art. 5 van de WMO heeft de MR de volgende bevoegdheden en taken:
 • Recht op overleg met bevoegd gezag
 • Initiatiefrecht
 • Openheid en onderling overleg
 • Recht op informatie
 • Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directie of leden van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is samengesteld uit leden van alle medezeggenschapsraden van openbare scholen in de gemeente Emmen. Informatie hierover kunt u krijgen van de leden van de MR.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit de volgende personen:

Paulien Zijlstra (leerkracht)
Hanneke Benjamins - Spanjaart (leerkracht)
Bianca Saadhoff
Esther van Peursem


Zakelijke ouderavond
Jaarlijks organiseert de MR een zakelijke ouderavond. Tijdens deze vergadering presenteert de MR haar jaarverslag, jaarplan en licht de penningmeester het financiële jaarverslag toe.


Activiteiten Commissie (AC)

Basisscholen hebben naast een MR ook vaak een Activiteiten Commissie. Voorheen werd dit de  OR (ouderraad) genoemd. Dit gaf echter nogal eens onduidelijkheid omdat in veel andere organisaties de OR voor Ondernemingsraad staat.
De Activiteiten Commissie houdt zich bezig met organisatie van de activiteiten in en rond de school en legt de verbinding tussen school en ouders. Denk daarbij aan het kerstfeest, sinterklaas, sportdag, voorleesontbijt etc. De ouderraad bestaat uit 7 ouders.

Samenstelling Activiteiten Commissie
 • Bea van Dalen (voorzitter)
 • Harriëtte Mozes (penningmeester)
 • Ilona Foekens
 • Nalika Muller
 • Alma Hoezen
 • Miranda Oost
 • Saskia Kamps

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden